PRIVACY VERKLARING

Joke Dancet verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen hier omtrent info@dieetjoke.be.


Verwerkingsdoeleinden

Joke Dancet verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) - noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) - toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (vb. Equilibre3BVBA, Biometriq) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Joke Dancet verbonden zijn of met enige andere partner van Joke Dancet (bijvoorbeeld logistieke partner, software leverancier etc.)

Joke Dancet heeft in de samenwerkingsovereenkomst met derde partijen opgenomen (evt. in addendum) dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Om wijzigingen te kunnen doen in de klantgegevens kan Joke Dancet inloggen in de gegevens van klanten. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

  • een verzoek via e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@dieetjoke.be; hierbij zal de klant gevraagd worden zijn identiteit te staven


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) - commission@privacycommission.be of Autoriteitpersoonsgegevens Nederland